Geschiedenis

Op 1 mei 2004 ging de Nederlandse Hervormde Kerk op in een fusie met de Gereformeerde Kerken en de Evangelisch-Lutherse Kerk en ontstond de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Een aantal leden van de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard (Eben-Haëzerkerk) in Apeldoorn kon om gewetensredenen niet mee in deze fusie en bleven Hervormd binnen de restanten die van de Nederlandse Hervormde Kerk waren overgebleven. Door hen werd op woensdagavond 12 mei 2004 in het kerkgebouw aan de Smaragdstraat een kerkdienst belegd. De voorganger? Dominee R. van Kooten van Soest. Na afloop was er een bijeenkomst in de zaal achter de kerk. De situatie en de te nemen stappen zijn toen besproken. Aan het einde van de avond stonden 44 mensen geregistreerd als lid, van wat toen nog heette de Nederlandse Hervormde Kerk in hersteld verband. Ze gingen kerken in de aula van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap, samen met leden uit Emst en Epe die ook niet over konden gaan naar de PKN. De kerkdiensten werden gehouden onder verantwoordelijkheid van een kerkenraad die bestond uit ambtsdragers vanuit de Nederlandse Hervormde Gemeenten van Emst en Epe. Apeldoorn had toen nog geen ambtsdragers.
Nog in mei 2004 werd de Vereniging tot Vorming van een Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn opgericht en werd een bestuur gekozen. Aan de kerkdiensten in de aula van ‘de Fruytier’ kwam al spoedig een einde, toen in september 2004 het kerkgebouw aan de Smaragdstraat beschikbaar kwam. Dit werd gehuurd en het gebouw ging dienst doen voor de gemeenteleden uit Apeldoorn, Emst en Epe. Dit bedehuis was oorspronkelijk gebouwd voor de Hervormde Wijkgemeente van Bijzondere Aard en heette vanaf de opening de Eben-Haëzerkerk. Toen het kerkgebouw te klein werd is het in 1991 verkocht aan de Gereformeerde Gemeenten in Nederland (‘Ger. Gem. in Ned.’). De Eben-Haëzerkerk kreeg een nieuw onderdak in het huidige gebouw aan de Zonnedauw in de wijk Zevenhuizen. De reden dat het gebouw aan de Smaragdstraat vrij kwam was dat de Apeldoornse gemeente van de Ger. Gem. in Ned. werd opgeheven en samengevoegd met die van de gemeente Uddel-De Beek. We zijn de Apeldoornse gemeente van de Ger. Gem. in Ned. erkentelijk voor de steun die we van hen in de beginjaren van onze gemeente hebben ontvangen.
Op 1 juni 2004 ging er een brief naar de Classis Noord-Veluwe van de Hersteld Hervormde Kerk met het verzoek in Apeldoorn een kerkenraad te benoemen. Op 12 juni 2005 werd onder verantwoordelijkheid van deze classis de Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn geïnstitueerd en de eerste kerkenraad bevestigd.
De Hersteld Hervormde Gemeente Emst-Epe kreeg op 1 oktober 2005 de beschikking over een gebouw op eigen grondgebied. En zo werd op zondag 2 oktober 2005 de eerste kerkdienst van de Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn gehouden onder verantwoordelijkheid van de eigen kerkenraad. Op dat moment telde de gemeente 65 leden. Een jaar later is tijdens een gemeenteavond in september 2006 besloten tot het beroepen van een predikant over te gaan. Net voor die avond werd bekend dat de Ger. Gem. in Ned. het gebouw wilde verkopen. Dit stelde de kerkenraad en de gemeenteleden voor een enorm dilemma, wat nu? Beide, beroepen en kopen, was financieel onmogelijk. We hebben dit als kerkenraad eerst aan de Heere voorgelegd. Het is Zijn gemeente. Dan mogen we toch ook verwachten dat Hij in alles zal voorzien? Vervolgens is dit met de gemeenteleden besproken en is gevraagd of de gemeente bereid was ons te steunen in de keus om niet te kiezen, maar gewoon te doen wat nodig is. En dat was het beroepen van een predikant. Een gemeente heeft leiding nodig, een heldere lijn in de prediking. En dat gebouw? Dat laten we aan de Heere over.
In november 2007 hebben we het beroep uitgebracht. Geen pastorie, geen traktement, geen kerk, alleen een kleine gemeente met veel pastorale nood. De Heere regeert. Dominee Van Kooten moest naar Apeldoorn. In de week van de bevestiging, 24 maart 2008, werd bekend dat we als door een wonder ook het kerkgebouw konden kopen. Een gemeente van slechts 108 leden, kreeg van de Heere een predikant én een kerkgebouw. Daarna groeide de gemeente snel. We hoorden van mensen die tot geloof en bekering kwamen. Al na een aantal jaren begon het gebouw te klein te worden. Voor bijzondere gelegenheden zoals doopdiensten en bevestigingsdiensten van ambtsdragers, moest uitgeweken worden naar andere kerkgebouwen. Veel steun kregen we daarbij van de Protestantse Gemeente Apeldoorn. Zo kerkte de gemeente regelmatig in de Julianakerk, Kerkgebouw Het Kruispunt en de Open Hofkerk. Heel bijzonder was dat de bevestigings- en intredediensten van ds. Van Kooten in de (nieuwe) Eben-Haëzerkerk konden plaatsvinden.
In deze periode werd intensief gezocht naar een oplossing voor het huisvestingsprobleem. Na heel veel opties te hebben onderzocht, kwam in 2015 de (toen nog) St. Victorkerk op onze weg. De financiële middelen van de gemeente waren echter bij lange na niet toereikend om tot aankoop te kunnen overgaan. Maar ook dit keer werd daar door de Heere onze God in voorzien en opnieuw als door een wonder kon het gebouw met de daarbij behorende pastorie op 1 december 2015 worden aangekocht. Daarna startte een proces van asbestsanering, renovatie en herinrichting. Het was een onvergetelijke dag voor de gemeente toen op 17 april 2017 (Tweede Paasdag) de Victorkerk in gebruik werd genomen. Drie weken later, op 7 mei 2017, nam ds. Van Kooten in deze kerk afscheid als gemeentepredikant omdat hij op 1 mei 2017 met emeritaat was gegaan.
Daarna brak een vacante periode aan die eindigde toen op 14 oktober 2018 ds. A.A.F. van de Weg als predikant van de gemeente werd bevestigd en intrede deed. Enige tijd later betrok hij als eerste gemeentepredikant met zijn gezin de pastorie naast de kerk.

De Heere heeft in het midden van de gemeente grote wonderen gedaan. We hebben niets om trots op te zijn, maar heel veel om dankbaar voor te zijn. De Heere heeft in Apeldoorn Zijn gemeente gebouwd. De gemeente heet formeel Hersteld Hervormde Gemeente te Apeldoorn maar we leven in het besef dat ze gemeente van de Heere Jezus Christus is. Daarom past eigenlijk ook maar één naam: Soli Deo Gloria, alleen aan God de eer!

Kerkenraad HHG Apeldoorn

Nieuwe leden

Overkomst uit andere kerken

Wanneer u lid wilt worden van de Hersteld Hervormd Gemeente te Apeldoorn kunt u dit aangeven bij de voorzitter of de scriba van de kerkenraad. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een gesprek waarin onder andere gesproken wordt over uw motivatie en de wederzijdse verwachtingen. Daarna volgt een ‘verkenningsperiode’ van een half jaar waarop een tweede gesprek volgt waarin de zgn vierde belijdenisvraag wordt gesteld. Wanneer uw bewijs van lidmaatschap binnen is, wordt u formeel lid.

Deze vraag luidt als volgt:

Wilt u, in de gemeenschap van de Hersteld Hervormde Kerk en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en van de Sacramenten, volharden in het gebed en in het lezen van de Heilige Schrift en naar de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Bent u voornemens lid te worden bij onze gemeente, of wilt u daarover informatie ontvangen. Neem dan contact op met de scriba van onze gemeente, diaken G. Wielink, via het contactformulier.

Wat wij belijden

God heeft de mens goed geschapen. Door ongehoorzaamheid is de mens echter zondaar geworden. Ieder mens is vanuit zichzelf van God vervreemd. Bovendien staan we door onze zonden schuldig tegenover God. Maar God heeft de verloren en zondige wereld zó lief gehad, dat Hij Zijn eigen Zoon gezonden heeft naar deze wereld. Jezus Christus is mens geworden, heeft geleden en heeft, door de vervloekte kruisdood te ondergaan, de schuld (tegenover God) weggenomen van allen die in Hem geloven (Joh. 3:16). De goede boodschap van verlossing is het Evangelie. Iedereen die het Evangelie hoort, wordt opgeroepen tot bekering tot God en tot geloof in de Heere Jezus Christus. Om de weg van verlossing aan de mensen bekend te maken, heeft God Zijn Woord gegeven, de Bijbel. De Heilige Schrift is voor ons de bron waaruit wij weten wat wij moeten geloven en hoe wij moeten leven.

Een samenvatting van wat wij belijden staat in de apostolische geloofsbelijdenis. Hierin wordt in 12 punten kort samengevat wat wij geloven:

 1. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde.
 2. En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;
 3. die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria;
 4. die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;
 5. op de derde dag wederom opgestaan van de doden;
 6. opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;
 7. vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.
 8. Ik geloof in de Heilige Geest.
 9. Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de gemeenschap van de heiligen;
 10. vergeving van de zonden;
 11. wederopstanding van het vlees;
 12. en een eeuwig leven.

Kerkenraad

De Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn wordt geleid door de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant, zes pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, drie ouderlingen-kerkvoogd en drie diakenen. Naast het formuleren van het beleid voor de gemeente is aan de kerkenraad toevertrouwd:

 • de zorg voor de diensten van Woord en Sacrament;
 • de pastorale en diaconale zorg voor de gemeente;
 • het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden van de gemeente;
 • alle zorg voor de (belijdenis)catechese;
 • alle overige zaken, die volgens de kerkorde behoren tot het werkveld van de kerkenraad.

Op de eerste woensdag van de maand vergadert de kerkenraad in de consistorie van de kerk onder leiding van haar voorzitter. Het werk van de predikant en ouderlingen is het meest zichtbaar in de kerkdiensten, catechisaties en huisbezoeken. Dominee A.A.F. van de Weg (gemeentepredikant -praeses/voorzitter), diaken G. Wielink (scriba), pastoraal ouderling J. Kloosterman (assessor) en ouderling met kerkvoogdelijke taken J.F. Gorter (assessor) vormen samen het ‘moderamen’ (= dagelijks bestuur) van de kerkenraad. De predikant en de ouderlingen vormen het consistorie.

De ouderlingen-kerkvoogd dragen zorg voor de stoffelijke goederen van de kerk en zijn ook verantwoordelijk voor de financiën. De diakenen geven leiding aan de dienst van de barmhartigheid (financiële hulp dichtbij en veraf) en doen met de predikant dienst aan de avondmaalstafel.

Diaken G. Wielink is de scriba van de kerkenraad. Wanneer u contact wilt met de kerkenraad, kunt u met hem contact opnemen via scriba@hhgapeldoorn.nl, of via het contactformulier.

Kerkdiensten

Zondags komt de gemeente tweemaal samen rond het Woord. De kerkenraad streeft ernaar elke zondag de erediensten ‘s ochtends om 9:30 uur en ‘s middags om 16:30 uur te laten aanvangen. In geval van een gastpredikant wordt er soms van deze tijden afgeweken. Tijdens deze diensten is er ook een kindercrèche. We willen een gastvrije gemeente zijn. Daarom zijn de zitplaatsen vrij, met uitzondering van enkele plaatsen die om gezondheidsredenen gereserveerd zijn. In de kerkzaal is ringleiding aanwezig.

De aanvangstijden en voorgangers worden vermeld op de website van de Hersteld Hervormde Kerk: www.hersteldhervormdekerk.nl, onze eigen website www.hhgapeldoorn.nl, de website van het Reformatorisch Dagblad, in ons Bulletin, in de Stentor en in de Veluwse Kerkbode. Voorafgaand aan de dienst vinden de afkondigingen plaats. We proberen deze zo kort en bondig mogelijk te houden.

Komende erediensten

Voorbede en dankzegging

Het is goed om als gemeente onze noden en zorgen, maar ook onze vreugde en dankbaarheid de Heere voor te leggen in de zondagse voorbede en dankzegging. Als kerkenraad en gemeente willen we graag met u meeleven. Daarom verzoeken wij u vriendelijk ons hiervoor de gelegenheid te geven en ‘lief en leed’ te melden bij uw wijkouderling en de scriba. Om misverstanden te voorkomen willen we nogmaals benadrukken dat voorbede uitsluitend geschiedt op uw/jouw verzoek. De voorbeden worden bij voorkeur in de ochtenddienst gedaan.

Huwelijk

Zij die hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen, dienen contact op te nemen met de scriba van de kerkenraad. In principe zal de dienst worden geleid door de eigen predikant of de consulent. Het is verstandig eerst bij de scriba te informeren of de predikant op de gewenste datum beschikbaar is, voordat andere zaken worden vastgelegd. De trouwdienst is geen intieme familiegebeurtenis maar een dienst van de gemeente van Christus. Voor God en Zijn gemeente wordt het jawoord gegeven. De gemeente is getuige en wordt dan ook uitgenodigd de eredienst bij te wonen. De gemeente heeft ook later het recht om aan dit jawoord te herinneren. Vanuit dit oogpunt vindt de trouwdienst in ons kerkgebouw plaats.

Heilige Doop

Met regelmaat wordt in de gemeente het sacrament van de Heilige Doop bediend. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verwacht op een, door de kerkenraad aangekondigde, doopzitting waarin samen met de ouders gesproken wordt over de betekenis van het verbond en het teken van de doop aan de hand van het doopformulier. Bij deze zitting zijn twee ouderlingen of de predikant en één van de ouderlingen aanwezig. De doopouders dienen hun trouwboekje bij zich te hebben. Ter herinnering aan de Heilige Doop wordt aan de ouders een doopkaart overhandigd en is er voor de dopeling een psalmboekje. De doopdiensten vinden in principe tijdens de zondagse diensten plaats. Los van het dienstdoen van de ouderlingen in een vaste volgorde bij de ‘gewone’ diensten, volgen wij bij de doop- en avondmaalsdiensten eveneens een rooster, zodat alle ouderlingen dienstdoen.

Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal vindt viermaal per jaar plaats. Op de zondag die aan de Avondmaalsviering voorafgaat, wordt een dienst van voorbereiding gehouden. In de middagdienst van de avondmaalszondag is er nog een tafel ter voortzetting. Deze is bedoeld voor de leden die in de zorg werken en ’s morgen niet aanwezig konden zijn. Dat geldt ook voor leden die ’s morgens dienst hadden bij de kinderoppas. In de middagdienst is er ook de dankzegging op de viering van het Heilig Avondmaal. Omdat de bediening van en de dankzegging op het Heilig Avondmaal een eenheid vormen, mag zeker van avondmaalsgangers worden verwacht dat zij hierbij aanwezig zijn.

Kerkvoogdij

ANBI document kerkvoogdij

De kerkvoogdij behartigt de stoffelijke belangen van de de kerk, zoals beheer en onderhoud, financiële administratie, betaling van facturen en traktementen, de uitgifte van collectebonnen, zorg voor de kosten van de erediensten, enz. Verreweg het grootste deel van het inkomen bestaat uit bijdragen van de gemeenteleden in de vorm van de jaarlijkse vrijwillige bijdrage, collecten tijdens de kerkdienst en bijzondere giften uit de gemeente. Het offeren voor de dienst van de Heere is een wezenlijk onderdeel van de eredienst.

​Het college van de kerkvoogdij bestaat uit:

 • ouderling-kerkvoogd C.D. Bazen (penningmeester)
 • ouderling-kerkvoogd J.F. Gorter (voorzitter)
 • ouderling-kerkvoogd A. Jansen (secretaris)

​Gegevens-Kerkvoogdij-HHG-Apeldoorn

​Postadres:
Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente Apeldoorn
t.a.v. A. Jansen
Holtrichtersveld 405
7327 DN Apeldoorn

Bankrekeningnummers:​

Algemeen: Rabobank NL40 RABO 0110 4634 20 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Apeldoorn.

Te gebruiken voor alle kerkelijke doeleinden zoals giften, vrijwillige bijdragen, legaten, extra bijdragen voor de aflossing van het kerkgebouw en dergelijke, alsmede voor alle extra collecten voor de kerk zoals die regelmatig aangekondigd worden.

 

Collectebonnen: Rabobank NL48 RABO 0105 4394 52 t.n.v. Collectebonnen HHG Apeldoorn

Zie ‘Collectebonnen’

Collectebonnen

Bankrekeningnummer tbv aankoop collectebonnen: Rabobank NL48 RABO 0105 4394 52 t.n.v. Collectebonnen HHG Apeldoorn.

Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 25 stuks met de volgende waarden:
20 bonnen à € 0,60 per stuk: € 12,00 per vel
20 bonnen à € 1,00 per stuk: € 20,00 per vel
25 bonnen à € 5,00 per stuk: € 125,00 per vel

Bonnen dienen vooraf betaald te worden via Rabobank NL48 RABO 0105 4394 52 t.n.v. Collectebonnen HHG Apeldoorn. In de omschrijving van de overboeking vermeldt u het aantal en het waardebedrag (bijvoorbeeld 2 x € 20). Voorafgaand aan de morgendienst liggen de in de week daarvoor tot en met vrijdag via genoemde bankrekening betaalde bonnen gereed in de hal voor in de kerk.
Meer informatie: J.F. Gorter hgorter@hhgapeldoorn.nl

Diaconie

ANBI document diaconie

RSIN nummer: 824143024
Bankrekeningnummers:
Diaconie HHG Apeldoorn: Rabobank NL 70 RABO 0105439444 (ten name van: Diaconie HHG Apeldoorn)
Te gebruiken voor alle diaconale giften en voor de als zodanig aangekondigde diaconale (extra) collecten.

Jeugdwerk HHG Apeldoorn: Rabobank NL 18 RABO 0191931691 (ten name van: Diaconie HHG Apeldoorn)
Hervormde vrouwendienst HHG Apeldoorn: Rabobank NL 14 RABO 0146630920 (ten name van: Diaconie HHG Apeldoorn)

Vertrouwenspersonen

De kerk hoort een plaats te zijn waar wij ons allen, van klein tot groot, veilig voelen. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt grensoverschrijdend gedrag en misbruik voor. Helaas ook op seksueel gebied. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over de grens gaan, suggestieve gebaren of een iets te nadrukkelijke hand op de schouder.

Wij mogen er onze ogen niet voor sluiten dat er ook in onze gemeente seksueel grensoverschrijdend gedrag en misbruik kan voorkomen. In de gemeente van Christus hoort echter geen misbruik thuis, er dient respect te zijn voor de ander. Binnen onze gemeente hebben wij interne vertrouwenspersonen (IVP) aangesteld. Dit zijn Anneke van den Brink en Arthur Tichem. Zij kunnen een luisterend oor zijn en hulp bieden in situaties waarbij sprake is van (vermoedens van) seksueel misbruik/seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen kerkelijke relaties*. Ook kunnen ze u of jou, indien gewenst, in contact brengen met professionele hulpverleners.

De vertrouwenspersonen zijn individueel te benaderen via:
Anneke van den Brink, e-mail: an.vandenbrink@solcon.nl, tel: 06-15623301
Arthur Tichem, e-mail: a.tichem@solcon.nl, tel: 06-10381570

Ook is er de mogelijkheid om externe vertrouwenspersoon van Sharement te benaderen:
Sandra Schut, tel: 088-0118811
Wico Verbaan, tel: 088-0118811 en 06-83645095

Schroom niet om één van hen te benaderen wanneer u/jij worstelt met dit thema.

*gedoeld wordt op gedrag van degene die een kerkelijke functie heeft, jegens een gemeentelid; dat kan bijvoorbeeld een ambtsdrager zijn, maar ook een organist of jeugdwerkleider.

 

Hervormde Vrouwendienst (HVD)

De HVD -gevormd door enkele vrouwen uit de gemeente- gaat op kraam-, zieken- en ouderenbezoek, verstuurt kaarten en verleent zo nodig kortdurende hulp als iemand niet in staat is vanwege ziekte haar/zijn werk in huis te doen. In voorkomende gevallen wordt een kookrooster of bezoekrooster opgesteld, waarbij ook de hulp van de overige gemeenteleden wordt ingeroepen. Vijfmaal per winterseizoen verzorgt de HVD een contactmiddag voor de ouderen van de gemeente en voor hen die niet meer deelnemen aan het arbeidsproces. Tweemaal komt een spreker iets vertellen over een onderwerp, rond Kerst en rond Pasen is er een middag met een broodmaaltijd, en in januari wordt een stamppotbuffet georganiseerd. Alle contactmiddagen zijn op woensdag en worden gehouden in de zaal van de kerk.

In de HVD zitten:

Pia Tichem (voorzitter en contactpersoon)
Riet Groothedde (penningmeester)
Hanneke van der Heiden
Janette Hertog
Arina Roelofs

 

Top