Skip to main content
Voor leden

Kerkenraad

De Hersteld Hervormde Gemeente van Apeldoorn wordt geleid door de kerkenraad. Deze bestaat uit de predikant, zes pastorale ouderlingen, een jeugdouderling, drie ouderlingen-kerkvoogd en drie diakenen. Naast het formuleren van het beleid voor de gemeente is aan de kerkenraad toevertrouwd:
  • de zorg voor de diensten van Woord en Sacrament;
  • de pastorale en diaconale zorg voor de gemeente;
  • het opzicht over de belijdenis en wandel van de leden van de gemeente;
  • alle zorg voor de (belijdenis)catechese;
  • alle overige zaken, die volgens de kerkorde behoren tot het werkveld van de kerkenraad.

Op de eerste woensdag van de maand vergadert de kerkenraad in de consistorie van de kerk onder leiding van haar voorzitter. Het werk van de predikant en ouderlingen is het meest zichtbaar in de kerkdiensten, catechisaties en huisbezoeken. Dominee A.A.F. van de Weg (gemeentepredikant -praeses/voorzitter), pastoraal ouderling E. van Vlastuin (scriba), diaken J. van de Kamp (assessor) en ouderling met kerkvoogdelijke taken J.F. Gorter (assessor) vormen samen het ‘moderamen’ (= dagelijks bestuur) van de kerkenraad. De predikant en de ouderlingen vormen het consistorie.

De ouderlingen-kerkvoogd dragen zorg voor de stoffelijke goederen van de kerk en zijn ook verantwoordelijk voor de financiën. De diakenen geven leiding aan de dienst van de barmhartigheid (financiële hulp dichtbij en veraf) en doen met de predikant dienst aan de avondmaalstafel.

Ouderling E. van Vlastuin is de scriba van de kerkenraad. Wanneer u contact wilt met de kerkenraad, kunt u met hem contact opnemen via scriba@hhgapeldoorn.nl.

Contactgegevens

Predikant
Ds. A.A.F. van de Weg

055-2000224
aafvdweg@hhgapeldoorn.nl

Ouderling / Scriba
Dhr. E. Van Vlastuin (Scriba)

06 – 20391522
scriba@hhgapeldoorn.nl
Veldweg 43, 7381 AT Klarenbeek