Samenkomsten na 1 juli 2020

Het kan zijn dat u of jij graag een samenkomst wil bezoeken in de Victorkerk. U bent van harte welkom! Wel is het van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan via het emailadres: coordinatie@hhgapeldoorn.nlHier volgt de werkwijze, die we willen hanteren voor de samenkomsten in de Victorkerk, vooralsnog voor de periode van 1 juli tot 1 september 2020.

Uitgangspunten

Ontmoeting, gesprek en nabijheid zijn belangrijk. We willen daarbij in het kader van de huidige omstandigheden:

 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor kinderen en jongeren tot achttien jaar;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn, dienen thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden;
 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we onze werkwijze regelmatig actualiseren.

Zitplaatsen

Er dienen altijd minimaal 3 lege stoelen/zitplaatsen te zijn tussen de verschillende gezins-/pastorale eenheden, én daarvoor of achter één lege bank/rij stoelen.

Entree

Om alles in goede banen te leiden zijn er vrijwilligers in de dienst aanwezig. Het betreft per dienst vier leden van het welkomstcomité (drempelverlagers) die:

 • Een lijst hebben van personen, die zich hebben aangemeld voor de desbetreffende dienst;
 • Aangeven op deze lijst of iemand daadwerkelijk gekomen is of niet;
 • De triage vragen stellen;
 • Eventuele onverwachte gasten opvangen, hen ook de triage vragen stellen en hen
  bijschrijven als kerkganger van die dienst;
 • Zorgen dat de lijsten aan het eind van de dienst worden overgedragen aan de dienstdoende ouderling-kerkvoogd

Bij aankomst wordt alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang. Alleen voor de ouders die kinderen naar de kinderoppas brengen is de uitzondering dat de zij-ingang naast de pastorie mogen gebruiken. Bij de beide ingangen staan contactloze desinfectiezuilen voor het desinfecteren van de handen. Bij de hoofdingang en zij-ingang (voor de kinderoppas) kunnen gemeenteleden zich aanmelden bij de leden van het welkomstcomité. Daarbij worden tevens de “triage” vragen gesteld. De triage vragen zijn op A3 formaat afgedrukt, en duidelijk leesbaar opgehangen, als ook de “do-and-don’ts” in pictogrammen.  Als één van de vragen met “ja” wordt beantwoord kan de betreffende bezoeker of huishouden de dienst niet bijwonen.

Uitgang

Ook zijn er per dienst drie BHV’ers aanwezig die zorgen dat leden via de juiste uitgang de kerk weer verlaten. De BHV’ers zijn herkenbaar aan het dragen van gele hesjes.
Na de dienst wordt u verzocht om de kerk te verlaten via de verschillende uitgangen. De  BHV’ers houden toezicht op ordelijk verloop bij het verlaten van de kerkzaal bij de diverse uitgangen en geven aan welke uitgang gebruikt moet worden. Gemeenteleden verlaten rij voor rij, via de zijgangpaden het kerkgebouw via de beschikbare uitgangen. Vermijd het lopen door het midden-gangpad. Bij de uitgang heeft u de gelegenheid om uw handen te reinigen.

Kinderoppas en Kinderbijbelgroep

Vanaf juli is het weer mogelijk om de kinderen naar de kinderoppas te brengen. Ouders moeten hun kinderen via de zij-ingang van de pastorie naar de kinderoppas brengen. Daar vindt tevens de “triage” en aanmelding plaats. Vooralsnog is er geen Kinderbijbelgroep.

Regels en mededelingen in de kerk

Wij vragen u de volgende regels in acht te nemen:

 • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM.
 • Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of ziekteverschijnselen heeft blijft u thuis. Dit geldt ook voor huisgenoten
 • Neem uw eigen Bijbel mee naar de kerk.
 • Neem jassen en tassen mee naar uw zitplaats
 • Raak zo min mogelijk deuren en banken aan.
 • Er is één toilet beschikbaar ( (één dames, en één herentoilet) voor hoge uitzondering. Bij gebruik dient het toilet, en de deurkrukken te worden gereinigd. Als kinderen naar toilet gaan, dient er altijd een volwassene mee te gaan.
 • Let er op dat er altijd minimaal 3 lege stoelen/zitplaatsen zijn tussen de verschillende gezins-/pastorale eenheden, én dat er één bank/rij stoelen voor en achter u leeg zijn.
 • Geef geen snoep(rollen) door aan andere kerkgangers.

De “do-and-don’ts” in pictogrammen zijn op A3-formaat op verschillende plaatsen opgehangen.

Zang en muziek

Gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Omdat zang een wezenlijk onderdeel is van de eredienst is besloten om voorzangers aan te stellen die per tweetal en in toerbeurt de psalmen voorzingen met ondersteuning van het orgel. De mensen in de dienst kunnen mee neuriën en de kinderen tot 12 jaar mogen meezingen.

Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Wij vragen u om uw giften voor de collecte over te maken naar bankrekeningnummers van de kerkvoogdij, diaconie en het evangelisatiewerk in Kerkrade.

Koffiedrinken en ontmoeting

Gezien de voorschriften van het RIVM is er momenteel geen mogelijkheid om koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in en rondom de kerk.

Reinigen en ventileren

Voldoende ventilatie is van belang om het kerkgebouw te luchten. De deuren in de kerk zullen ruim en regelmatig openstaan om een ventilatiestroom te waarborgen. Tevens is de luchtrecirculatie uitgezet om te voorkomen dat virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen ook weer in het gebouw terecht komen.

 • Na de dienst zullen de deurkrukken, leuningen, preekstoel, glazen, microfoon, de banken/stoelen schoongemaakt worden.
 • Na de dienst zullen de toiletten schoongemaakt worden. Hiervoor wordt een publiek logboek voor bijgehouden.

 

Plattegrond

Top
U bent van harte welkom in onze samenkomsten! Meldt u zich hiervoor aan via coordinatie@hhgapeldoorn.nlPraktische richtlijnen
+