Coronarichtlijnen

Het kan zijn dat u of jij graag een samenkomst wil bezoeken in de Victorkerk. U bent van harte welkom! Wel is het van belang dat u zich van te voren aanmeldt. Dit kan via het emailadres: coordinatie@hhgapeldoorn.nl

Hier volgt de werkwijze, die we willen hanteren voor de samenkomsten in de Victorkerk. De belangrijkste volgende maatregelen gelden voor de maand oktober: 

 • We gaan terug naar maximaal 30 bezoekers (inclusief kinderen) per dienst 
 • Er is geen kindercrèche 
 • Er zijn drie diensten i.p.v. 2 diensten. Om 8:45 uur, 11:00 uur en 16:30 uur (ook online te volgen)
 • Advies om iedereen (ook kinderen onder de 12 jaar) een mondkapje te laten dragen bij verplaatsingen 
 • Er is geen gemeentezang. De voorzangers zingen, kinderen tot 12 jaar ook en de rest van de gemeente mag mee neuriën. (ongewijzigd)

De inhoud van de maatregelen is hieronder verder uitgewerkt:

Aanleiding

Zoals bekend zijn de Coronamaatregelen sinds 14 december vanuit de landelijke overheid verder aangescherpt. Wij hebben een interpretatie en een keuze gemaakt binnen de geldende regels en op een rijtje gezet wat dit betekent voor onze samenkomsten en het gemeenteleven. Wij hebben daarbij het advies van de landelijk HHK betrokken alsmede kennis genomen van de adviezen van andere landelijke kerken.

Wij voelen pijn bij de keuzes, die uiteindelijk gemaakt zijn. Tegelijk zien we ook het aantal besmettingen fors toenemen en nemen we de besluiten en adviezen van onze overheid uiterst serieus. We zien het als onze verantwoordelijkheid om naar vermogen bij te dragen aan de gezondheid van elkaar en de mensen om ons heen. Neemt u de zieken en kwetsbaren in onze gemeente ook mee in uw gebeden?

Eén van de uitgangspunten bij het maken van keuzes is dat de voortgang van de erediensten prevaleert boven gemeenteactiviteiten.

Samenkomsten

Per direct schalen we het aantal genodigden en bezoekers bij de (fysieke) samenkomsten op zondag verder af, namelijk:

 • We willen per dienst 30 bezoekers toelaten, exclusief personen die dienst doen (de voorganger, de dienstdoende ambtsdragers, de koster(s), de organist, de voorzangers, de BHV’er, het ontvangst- en registratiecomité en degene die de techniek verzorgt). De norm van 30 is inclusief kinderen;
 • We handhaven de 3e diensten daarmee houden we een dubbele ochtenddienst. Deze 2e ochtenddienst zal exact hetzelfde zijn als de 1e dienst. De 1e dienst begint om 8.45 uur en de 2e dienst om 11.00 uur. De tijd tussen de diensten zal gebruikt worden om goed te ventileren, te wisselen van dienstdoende personen en het tijdig klaar zetten van registratie- en hygiënemaatregelen e.d. voor de 2e morgendienst. De aanvangstijd van de middagdienst blijft ongewijzigd 16.30 uur. De ochtenddiensten zullen iets korter zijn.

Via de coördinator ontvangt u een email met de uitnodiging voor de dienst. Vooraf zal u nog in een aparte e-mail worden gevraagd:

 • Of u (voorlopig) voornemens bent wel of niet te komen als u uitgenodigd wordt;
 • Of u akkoord gaat dat uw contactgegevens worden gedeeld met de GGD bij een Bron- en contactonderzoek.

We willen u ook vragen zich tijdig af te melden als u onverhoopt toch niet kunt komen. Dan nodigen we andere gemeenteleden uit voor de vrije plaatsen.

Communicatie hierover het liefst via de e-mail: coordinatie@hhgapeldoorn.nl

Mondkapjes

Vanuit de overheid is nadrukkelijk het advies om mondkapjes te dragen in publieke ruimtes. De kerk is geen publieke ruimte, maar we komen tijdens de erediensten wel met veel mensen bij elkaar. Daarom adviseren wij iedereen een mondkapje te dragen bij verplaatsingen (ook bij de catechese en de JVs). Als u of jij zijn of haar plaats in neemt, kan het mondkapje gerust worden afgezet. De drempelverlagers en de kosters hebben we, vanwege hun dienst, dringend geadviseerd ook een mondkapje dragen.

Kindercrèche

Er wordt GEEN kindercrèche meer gehouden.

Ongewijzigde zaken

Overige zaken (zingen, registratie, en dergelijke) blijven vooralsnog ongewijzigd:

Uitgangspunten

Ontmoeting, gesprek en nabijheid zijn belangrijk. We willen daarbij in het kader van de huidige omstandigheden:

 • Anderhalve meter afstand houden tussen mensen die niet tot hetzelfde huishouden behoren;
 • Het houden van anderhalve meter afstand is niet van toepassing voor kinderen en jongeren tot achttien jaar;
 • Mensen die ziek of verkouden zijn, dienen  om thuis te blijven, samen met anderen uit hun huishouden; 
 • De samenkomsten zo inrichten dat we op het gebied van organisatie, routing en hygiëne voldoen aan de richtlijnen en voorschriften van de overheid / het RIVM en de vanuit het landelijk kerkverband aangereikte richtlijnen;
 • Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en aanwijzingen. We leren, evalueren en stellen bij vanuit de praktijk. Dat betekent dat we onze werkwijze regelmatig actualiseren.  

Zitplaatsen

Er dienen altijd minimaal 3 lege stoelen/zitplaatsen te zijn tussen de verschillende gezins-/pastorale eenheden, én daarvoor of achter één lege bank/rij stoelen (zie bijlage onde voor een schematische weergave).

Entree

Om alles in goede banen te leiden zijn er vrijwilligers in de dienst aanwezig. Het betreft per dienst vier leden van het welkomstcomité (drempelverlagers) die:

 • Een lijst hebben van personen, die zich hebben aangemeld voor de desbetreffende dienst;
 • Aangeven op deze lijst of iemand daadwerkelijk gekomen is of niet;
 • De triage vragen stellen;

Eventuele onverwachte gasten opvangen, hen ook de triage vragen stellen en hen bijschrijven als kerkganger van die dienst;

 • Zorgen dat de lijsten aan het eind van de dienst worden overgedragen aan de dienstdoende ouderling-kerkvoogd

Bij aankomst wordt alleen gebruik gemaakt van de hoofdingang. Bij de ingang staan contactloze desinfectiezuilen voor het desinfecteren van de handen. Hier kunnen gemeenteleden zich ook aanmelden bij de leden van het welkomstcomité. Daarbij worden tevens de “triage” vragen gesteld. De triage vragen zijn op A3 formaat afgedrukt, en duidelijk leesbaar opgehangen, als ook de “do-and-don’ts” in pictogrammen.  Als één van de vragen met “ja” wordt beantwoord wordt de betreffende bezoeker of huishouden gevraagd de dienst niet bij te wonen.

 1. Had u een of meerdere van onderstaande klachten in de afgelopen 24 uur? 
 2. Hoesten 
 3. Neusverkoudheid 
 4. Koorts vanaf 38 graden 
 5. Benauwdheidsklachten 
 6. Heeft u op dit moment een huisgenoot met koorts en/of benauwdheidsklachten? 
 7. Heeft u het nieuwe coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen vastgesteld (in een lab)? 
 8. Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het nieuwe coronavirus en hebt in de afgelopen 14 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had? 
 9. Bent u in quarantaine omdat u direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld? 

Omdat dit enige tijd in beslag kan nemen is het verzoek ruim van te voren aanwezig te zijn. De kerk is een half uur voorafgaand aan de dienst geopend. De kosters kunnen bezoekers eventueel helpen met het vinden van een juiste plek. 

Uitgang

Na de dienst wordt u verzocht om de kerk te verlaten via de verschillende uitgangen. Gemeenteleden verlaten rij voor rij, via de zijgangpaden het kerkgebouw via de beschikbare uitgangen. Vermijd het lopen door het midden-gangpad.

Regels en mededelingen in de kerk

Wij vragen u de volgende regels in acht te nemen:

 • Binnen het kerkgebouw gelden de aanwijzingen van het RIVM. 
 • Als u tot een risicogroep behoort, kwetsbaar bent en/of ziekteverschijnselen heeft blijft u thuis. Dit geldt ook voor huisgenoten 
 • Neem uw eigen Bijbel mee naar de kerk. 
 • Neem jassen en tassen mee naar uw zitplaats 
 • Raak zo min mogelijk deuren en banken aan.  
 • Er is één toilet beschikbaar ( (één dames, en één herentoilet) voor hoge uitzondering. Bij gebruik dient het toilet, en de deurkrukken te worden gereinigd. Als kinderen naar toilet gaan, dient er altijd een volwassene mee te gaan. 
 • Let er op dat er altijd minimaal 3 lege stoelen/zitplaatsen zijn tussen de verschillende gezins-/pastorale eenheden, én dat er  één bank/rij stoelen voor en achter u leeg zijn. 
 • Geef geen snoep(rollen) door aan andere kerkgangers. 

De “do-and-don’ts” in pictogrammen zijn op A3-formaat op verschillende plaatsen opgehangen. 

Zang en muziek

De adviezen over gemeentezang zijn niet eenduidig. Het nadrukkelijk advies vanuit de PKN en CGK is om geen gemeentezang te hebben. Met pijn in het hart en met begrip voor andere meningen achten wij het goed om de regeling voor het zingen weer terug te brengen naar de situatie van juli en augustus. Dat betekent dat de voorzangers zingen, kinderen tot 12 jaar ook en de rest van de gemeente mag mee neuriën. 

De voorzangers zingen een lied of Psalm na de dienst, met  functie. Enerzijds om de uitloop geleidelijk te laten verlopen, en tevens voor de thuisgemeente wat als binding en positief wordt ervaren.

Collecteren

Het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. Wij vragen u om uw giften voor de collecte over te maken naar bankrekeningnummers van de kerkvoogdij, diaconie en het evangelisatiewerk in Kerkrade.

Koffiedrinken

Gezien de voorschriften van het RIVM is er momenteel geen mogelijkheid om koffie te drinken na de dienst.

Reinigen en ventileren

Voldoende ventilatie is van belang om het kerkgebouw te luchten. De deuren in de kerk zullen ruim en regelmatig openstaan om een ventilatiestroom te waarborgen. Tevens is de luchtrecirculatie uitgezet om te voorkomen dat virusdeeltjes in luchtafvoerkanalen ook weer in het gebouw terecht komen.

 • Na de dienst zullen de deurkrukken, leuningen, preekstoel, glazen en de microfoon schoongemaakt worden.
 • Na de dienst zullen de toiletten schoongemaakt worden. Hiervoor wordt een publiek logboek voor bijgehouden.

Doopdiensten

Bij het bedienen van het sacrament van de Heilige Doop gelden naast de hierboven genoemde regels en mededelingen de volgende afspraken: 

 • Tijdens een doopdienst wordt er maar aan de kinderen van maximaal driegezinnen tegelijk de doop bediend. Bij de bediening kunnen naast de ouders en hun gezin, maximaal tien genodigden aanwezig zijn per gezin, dat omdat juist ook bij de doop een deel van de gemeente aanwezig behoort te zijn omdat zij beloven de ouders te ondersteunen bij de geestelijke opvoeding van de dopeling. De doopvont wordt van te voren grondig gereinigd;
 • De doopvont wordt voor de dienst gevuld met kokend water (dat is gebruikelijk, tegen de tijd dat de doop bediend wordt is dit afgekoeld tot handwarm);
 • De dominee reinigt voor de bediening van de doop zijn handen met desinfecterende handgel;
 • Het doopwater dient niet terug te vloeien in het doopvont om onderlinge besmetting bij meerdere dopelingen te voorkomen;
 • De dominee zal tijdens de bediening van de doop dichter bij de ouders en dopeling zijn dan anderhalve meter;
 • Er liggen papieren doekjes klaar om te af te drogen zodat geen gemeenschappelijke handdoek wordt gebruikt;
 • Gebruikte middelen worden na de dienst grondig gereinigd en gedroogd.

 

Plattegrond

Top